คลินิกเต้านม


ปัจจุบันผู้หญิงมีความใส่ใจดูแลสุขภาพมากขึ้น มีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ทำให้คลำพบก้อนหรือการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยการทำแมมโมแกรมและอัลตราซาวน์ทำให้พบหินปูนหรือก้อนขนาดเล็กที่คลำไม่เจอ ซึ่งจะทำให้ตรวจเจอพบมะเร็งในระยะแรกได้

โรคมะเร็งเต้านม เป็นโรคที่พบได้บ่อยในปัจจุบัน ช่วงอายุที่พบบ่อยอยู่ระหว่าง 35-45 ปี พบอัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งเต้านมของผู้หญิงไทยเป็นอันดับต้น ๆ ซึ่งถ้าตรวจพบมะเร็งเต้านมในระยะแรก สามารถรักษาให้หายขาดได้ การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม รวมถึงการค้นหาความเสี่ยง จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด คลินิกเต้านม โรงพยาบาลพระรามเก้า มีความพร้อมในการดูแลแบบครบวงจร มีการให้คำแนะนำ การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม มีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมด้วยทีมแพทย์และสหสาขาวิชาชีพ ที่มีประสบการณ์ในการดูแล เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีภาพลักษณ์ที่ไม่แตกต่างจากเดิม ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้เหมือนคนปกติทั่วไป

ทีมแพทย์เฉพาะทางศูนย์เต้านม โรงพยาบาลพระรามเก้า
- ทีมศัลยแพทย์เชี่ยวชาญด้านมะเร็งเต้านม ทำการผ่าตัดและตกแต่งเสริมสร้างเต้านมใหม่
- ทีมแพทย์เชี่ยวชาญทางด้านการตรวจวินิจฉัยโดยเฉพาะการทำ Mammogram , การทำ Ultrasound Breast และ MRI Breast
- อายุรแพทย์ด้านมะเร็ง ที่มีศักยภาพในการดูแลให้ยาเคมีบำบัด
- อายุรแพทย์เชี่ยวชาญด้านการจัดการกับความเจ็บปวด
- จิตแพทย์ที่เข้ามามีบทบาท กรณีผู้ป่วยมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับโรคและการรักษา

การวินิจฉัยและการรักษา

1. การทำดิจิตอลแมมโมแกรม และอัลตราซาวน์เต้านม
การคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยการทำดิจิตอลแมมโมแกรมอย่างเดียวเพียงพอหรือไม่ ?
การคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยการทำดิจิตอลแมมโมแกรมเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ เนื่องจากมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ทำให้ความแม่นยำลดลง เช่น ความหนาแน่นของเนื้อเต้านม ก้อนเนื้อหรือถุงน้ำเต้านมขนาดเล็ก มีรอยโรคที่หัวนมหรือลานนม หรือกรณีที่มีน้ำหรือเลือดซึมจากหัวนม ดังนั้นการตรวจเต้านมโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและการตรวจเต้านมด้วยการอัลตราซาวน์เต้านมจะช่วยให้พบความผิดปกติที่เต้านมได้มากขึ้น

2. การเจาะชิ้นเนิ้อที่เต้านม Core Needle Biopsy ก่อนการผ่าตัด
ในกรณีที่ตรวจพบก้อนที่เต้านมหรือหินปูนที่มีลักษณะที่ผิดปกติ การเจาะชิ้นเนื้อที่เต้านม Needle Biopsy เพื่อตรวจทางพยาธิวิทยาก่อนการผ่าตัด เนื่องจากทำได้ง่าย ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล แผลมีขนาดเล็ก เจ็บน้อย และได้ผลการวินิจฉัยที่แม่นยำ ในกรณีที่ก้อนขนาดเล็กหรือคลำได้ไม่ชัด สามารถใช้เครื่องมือทางรังสีวิทยา เช่น อัลตราซาวน์ ช่วยชี้ตำแหน่งรอยโรค เพื่อช่วยเพิ่มความแม่นยำในการเจาะชิ้นเนื้อ

ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการตรวจเต้านม และการส่งเสริมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ทำให้ค้นพบมะเร็งในระยะแรก ๆ ได้มากขึ้น ทำให้อัตราการรอดชีวิตสูงขึ้น การทำผ่าตัด จึงเปลี่ยนจากอดีตที่มุ่งเน้นเพียงการรอดชีวิต เป็นการผ่าตัดที่คำนึงถึงคุณภาพชีวิต และเน้นภาพลักษณ์มากขึ้น  มีวิธีการผ่าตัดเสริมสร้างเต้านมใหม่หลังผ่าตัดเต้านม

1. วิธีการผ่าตัดเพื่อสร้างเต้านมขึ้นใหม่ โดยใช้ผิวหนังกล้ามเนื้อ Latissimus Dorsi และไขมัน
บริเวณหลังผ่าตัดตกแต่งเสริม (Latissimus Dorsi flap) เป็นวิธีที่ปลอดภัย มีภาวะแทรกซ้อนน้อย นอนโรงพยาบาล 3 วัน ลักษณะของเต้านมที่สร้างขึ้นใหม่เหมือนเต้านมจริงทั้งในลักษณะของเนื้อเต้านมและรูปร่าง จึงเป็นเหตุที่การผ่าตัดชนิดนี้เป็นที่นิยมมากขึ้น

2. การผ่าตัดตกแต่งหรือเสริมสร้างเนื้อเต้านมขึ้นใหม่ โดยใช้กล้ามเนื้อและชั้นไขมันหน้าท้อง 
(Transverse Rectus Abdominis Musculocutaneous flap หรือ TRAM flap)
สรุปว่าการผ่าตัดเสริมสร้างเต้านมใหม่ โดยใช้เนื้อเยื่อตัวเอง นอกจากจะช่วยเรื่องลดค่าใช้จ่ายแล้ว ยังช่วยให้ผู้ป่วยมีความมั่นใจ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ทีมแพทย์และบุคลากรโรงพยาบาลพระรามเก้า มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการให้ความรู้ ให้คำแนะนำ ค้นหาความเสี่ยง และคัดกรองโรคมะเร็งเต้านม รวมทั้งการมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทางด้านการดูแลรักษาแบบครบวงจร เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ได้รับการวินิจฉัย และรักษาได้อย่างทันท่วงที สามารถกลับไปใช้ชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไป
รายชื่อแพทย์ในศุนย์ฯ
- รศ.นพ.ภาณุวัฒน์ เลิศสิทธิชัย
- นพ.ธงชัย ศุกรโยธิน
- นพ.มนต์ชัย ลีสมบัติไพบูลย์
- นพ.กำพล รัชวรพงศ์
- พญ.วธู วาสนสิริ
- พญ.ชญานุตม์ รัตตดิลก
- พญ.กษมา กันทรวิชัยวัฒน์


เวลาเปิดให้บริการ
- จันทร์-ศุกร์ 8.30-20.00 น.
- เสาร์- อาทิตย์ 8.00-17.00 น.

หมายเลขติดต่อ 02-202-9999 ต่อ 12242, 12243