ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน


เพื่อความปลอดภัยโรงพยาบาลพระรามเก้า มีรถพยาบาลฉุกเฉิน (Ambulance) ที่มีบุคลากร และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เพียบพร้อมในการช่วยเหลือผู้ป่วย ตั้งแต่จุดที่รับผู้ป่วย และระหว่างการเคลื่อนย้ายมาที่ รพ. พระราม 9 มีอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถรายงานอาการ และการตรวจพบเบื้องต้นมายังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ เช่น สาขาโรคหัวใจ โรคทางสมอง ศัลยกรรม เพื่อให้คำแนะนำการรักษาเบื้องต้น และเพื่อการเตรียมการให้การรักษาผู้ป่วยทันทีที่ผู้ป่วยมาถึง รพ.

โดยปกติผู้ป่วยที่มีอาการหนัก จะมาถึงที่ห้องฉุกเฉิน เพื่อให้การรักษาเบื้องต้น โดยแพทย์ประจำห้องฉุกเฉิน หรือในบางกรณีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรคของผู้ป่วยรายนั้นจะมารอให้การรักษาที่ห้องฉุกเฉิน ซึ่งมีอุปกรณ์ในการช่วยชีวิตเบื้องต้นพร้อมสรรพ มีห้องปฏิบัติการช่วยชีวิต หรือ CPR ROOM (Cardio-Pulmonary Recuscitation) ที่แยกเฉพาะ พร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการช่วยชีวิตผู้ป่วย

บริการและการรักษา


ห้อง CCU (Cardiac Care Unit) สำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจ เช่น โรคหัวใจขาดเลือด เส้นเลือดหัวใจตีบตัน ผู้ป่วยที่มีปัญหาการทำงานของหัวใจล้มเหลว ผู้ป่วยหลังผ่าตัดเกี่ยวกับหัวใจ (ลิ้นหัวใจ ตัดต่อเส้นเลือดหัวใจตีบ)
ห้อง ICU (Intensive Care Unit) สำหรับผู้ป่วยอายุรกรรมทั่วไป ผู้ป่วยทางศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมสมอง หรือศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ (กระดูก และข้อ) ที่มีปัญหาอายุรกรรมร่วมด้วย หรือเป็นผู้ป่วยหลังผ่าตัด โดยจะมีอายุรแพทย์ประจำตลอด 24 ชั่วโมง

เวลาเปิดให้บริการ

ตลอด 24 ชั่วโมง